Κατηγορίες

Γενικοί Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος www.pantognostis.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Αλέξανδρου Πάντου 15 Καλλιθέα, Τ.Κ 176 71, τηλ. 210 9242680 και διατίθεται για ενημερωτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς και την ενότητα υπό τον τίτλο ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Η εταιρία ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ δύνανται να τροποποιούν οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Οι δε επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης.

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαχειριστές των πληροφοριών που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο www.pantognostis.gr είναι η εταιρία ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ. Η εταιρία Παντογνώστης, χωρίς να εγγυώνται και, συνεπώς, να ευθύνονται, καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Παρά τις προσπάθειες, είναι πιθανή η ύπαρξη κάποιων ανακριβειών. Η εταιρία Παντογνώστης δεν εγγυώνται την καταλληλότητα των πληροφοριών, προτάσεων και συμβουλών που παρέχονται στο δικτυακό τόπο www.pantognostis.gr και αποποιούνται ρητώς οιασδήποτε ευθύνης για τις πληροφορίες, προτάσεις ή συμβουλές αυτές. Ειδικότερα, δε φέρουν οιασδήποτε φύσης ευθύνη εάν οι παρεχόμενες στο δικτυακό αυτό τόπο πληροφορίες ή οι προτάσεις/απόψεις κτλ. τρίτων προσώπων που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες ή αν παραβιάζουν οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Διευκρινίζεται ότι οι συμβουλές, προτάσεις κτλ. τρίτων προσώπων που φιλοξενούνται στο δικτυακό τόπο αποτελούν προσωπικές απόψεις των προσώπων αυτών και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι προτάσεις αυτές υιοθετούνται από ή εκφράζουν τον παρόντα δικτυακό τόπο και την εταιρία ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ. Η χρήση του www.pantognostis.gr και, ειδικότερα, η χρήση των πληροφοριών/προτάσεων που περιλαμβάνονται στο δικτυακό αυτό τόπο γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών, οι οποίοι αποδέχονται ότι οι πληροφορίες προσφέρονται ως έχουν ΧΩΡΙΣ ΟΠΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Η εταιρία ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποτεδήποτε το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.pantognostis.gr και να διακόψουν το σύνολο ή μέρος αυτού χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Ο δικτυακός τόπος www.pantognostis.gr προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Εκτός εάν προβλέπεται ρητώς το αντίθετο, στους επισκέπτες παρέχεται η άδεια περιήγησης στο δικτυακό αυτό τόπο χωρίς δυνατότητα διαδραστικότητας (interaction), άδεια λήψης δεδομένων του δικτυακού τόπου www.pantognostis.gr μέσω δικτύου (downloading), άδεια μεμονωμένης αντιγραφής και αποθήκευσης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους τμημάτων του υλικού που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο www.pantognostis.gr, δυνατότητα επικοινωνίας με την εταιρία ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ μέσω ειδικής φόρμας αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος, καθώς και άδεια εκτύπωσης των ιστοσελίδων, στις οποίες έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες, πάντα για προσωπική, μη εμπορική, χρήση. Στους επισκέπτες που εγγράφονται στο δικτυακό τόπο συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής (εφεξής: χρήστες ή εγγεγραμμένοι χρήστες) παρέχονται πλέον των ανωτέρω δυνατοτήτων και άλλες, όπως πρόσβαση στα newsletters και στο forum. Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα παρέχονται στους επισκέπτες ή εγγεγραμμένους χρήστες αντίστοιχα για αυστηρά προσωπική χρήση χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δε θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ ή τρίτων και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Η άδεια χρήσης του δικτυακού τόπου που χορηγείται στους επισκέπτες και στους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου www.pantognostis.gr σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί οποτεδήποτε για οιονδήποτε λόγο. Πέραν των ανωτέρω δικαιωμάτων που χορηγούνται στους επισκέπτες/χρήστες, απαγορεύεται οπιαδήποτε άλλη χρήση του δικτυακού τόπου www.pantognostis.gr και του υλικού που δημοσιεύεται/διατίθεται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της τροποποίησης με οιονδήποτε τρόπο, μεταγλώττισης, μετάφρασης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, αντιγραφής, μεταβίβασης, πώλησης, μετάδοσης, διανομής, εκμετάλλευσης, έκδοσης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιονδήποτε άλλο τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο (συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων προϊόντων και της συνολικής διευθέτησης/διάρθρωσης/κατανομής της ύλης του δικτυακού τόπου), καθώς και της αποστολής τους στο διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών στο διαδίκτυο με οιονδήποτε άλλον τρόπο. Το υλικό που λαμβάνουν οι επισκέπτες και οι χρήστες στον υπολογιστή τους μέσω του δικτυακού τόπου www.pantognostis.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αρχείων, κειμένων, λογισμικού, αρχείων βίντεο ή ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, ενημερωτικών δελτίων (newsletters), δεδομένων ή άλλων στοιχείων ή συλλογικών έργων, ανήκει στον Παντογνώστη ή στους τρίτους που του έχουν χορηγήσει άδεια εκμετάλλευσης του υλικού αυτού. Τα ως άνω πρόσωπα διατηρούν όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παροχή στους επισκέπτες/χρήστες των ανωτέρω αδειών δε συνιστά παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτούς. Στο www.pantognostis.gr προβάλλονται εμπορικά σήματα που προστατεύονται από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, καθώς και διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ


* ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ BIBLIONET ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα των εκδοτικών οίκων, που υπάρχουν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο “e-pantognostis” έχουν ληφθεί από τη βάση δεδομένων της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, μιας υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.). Ως εκ τούτου, το Βιβλιοπωλείο δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των σχετικών πληροφοριών. Για τα προϊόντα αυτά υπάρχει η πιθανότητα να έχει μεταβληθεί η λιανική τους τιμή, χωρίς να έχουμε ειδοποιηθεί από τους εκδότες ή γενικά από τους προμηθευτές. Προς τούτο, σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της παραγγελίας σας διαπιστωθεί απόκλιση στην πραγματική τιμή του παραγγελθέντος είδους όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από τον εκδότη ή γενικά από τον παραγωγό ή κεντρικό διαθέτη σε σχέση με την αναγραφόμενη στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο “e-pantognostis” - ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα εκτελέσουμε την παραγγελία μόνο εφόσον λάβουμε τη ρητή διαβεβαίωσή σας ότι επιθυμείτε την αγορά με αυτή την πραγματική τιμή.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε αν όλοι οι τίτλοι που υπάρχουν στην παραπάνω βάση της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ και άρα και στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο “e-pantognostis” είναι διαθέσιμοι.

Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί ότι στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο “e-pantognostis”  η κατηγοριοποίηση των ειδών και η υπαγωγή κάθε τίτλου σε κάθε κατηγορία έχει γίνει από τη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
e-pantognostis.gr